ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Bedrijven

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker:
DOCK84 B.V., de gebruiker van deze voorwaarden, verkoper, verhuurder, verlener van diensten, bemiddelaar, volmachtnemer, adviseur, lessor;

Wederpartij:
de wederpartij van gebruiker, opdrachtgever, koper, huurder, volmachtgever, afnemer, lessee;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij;

Het werk:
het totaal van de tussen gebruiker en wederpartij overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde zaken.

Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de precontractuele fase alsmede iedere opdracht, aanbieding, offerteen/of overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij gebruiker en de wederpartij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.

2.2 Onder precontractuele fase wordt verstaan het moment dat gebruiker en de wederpartij met elkaar in gesprek gaan met als doel te onderzoeken of de wederpartij met gebruiker eenovereenkomst aan wil gaan.

2.3  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.4 Eventuelea fwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1
Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij door ondertekening van de orderbon/ bestelling daartoe bevoegd te zijn. Indien achteraf blijkt dat eerstgenoemde natuurlijke persoon onbevoegd is, dan is deze, samen met de bevoegde persoon, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2 De gemaakte offertes zijn vrijblijvend voor gebruiker, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;

3.3 Op het moment dat gebruiker en de wederpartij zich in de precontractuele fase bevinden, staat het de wederpartij niet vrij om de het gesprek - zoals bedoeld in bepaling 2.2 - af te breken zonder de kosten die gebruiker heeft gemaakt in verband met de gevoerde gesprekken te vergoeden.

3.4 Ingeval de wederpartij het gesprek – zoals bedoeld in bepaling 2.2 - wenst af te breken, is het aan gebruiker een vergoeding verschuldigd van € 85,00 per uur, exclusief btw. De vijf eerste uren zijn voor rekening van gebruiker en worden niet in rekening gebracht.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend-, advertentie-, foto-, drukwerk-  en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen;

3.6 Indien de aanvaarding - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.7 Als opdracht geldt alleen hetgeen als zodanig schriftelijk door gebruiker is aanvaard. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van gebruiker vormt tezamen met de algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij;

3.8 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.10 Aan aanbiedingen en offertes kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige aanbiedingen en offertes.

Artikel 4 Opdracht
4.1
Voor zover niet anders blijkt in deze voorwaarden, wordt onder opdracht verstaan: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst tot bemiddeling of advies bij koop/verkoop, huur/verhuur, ontwikkeling en begeleiding van projecten;

4.2 Gebruiker zorgt er voor dat de wederpartij beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van gebruiker, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerende zaken;

4.3 Tenzij anders overeengekomen, stelt gebruiker uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
- bespreking van en advies over de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
- advies in het kader van, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
- begeleiding bij bouwprojecten;
- begeleiding bij afwikkeling;
- de presentatie van de onroerende zaak.

4.4 Een overeenkomst/opdracht kan niet worden ontbonden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

5.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

5.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

5.7 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen gebruiker en de wederpartij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

6.2 Indien gebruiker en de wederpartij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker wederpartij hierover tevoren inlichten;Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Contractsduur en uitvoeringstermijn
7.1
De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of gebruiker en de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

7.2 De opdracht eindigt onder meer:
- door voltooiing van de werkzaamheden;
- door intrekking door wederpartij;
- door teruggaaf door gebruiker;
- bij beëindigingovereenkomst.

Gebruiker heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door gebruiker verleende diensten al dan niet schriftelijk tot stand zijn gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet de uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de wederpartij bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk;

7.3 Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
a. van ruilkoop;
b. van huurkoop;
c. van koop en verkoop op afbetaling;
d. van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
e. tot het vestigen van het recht van erfpacht en opstal;

7.4 Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
a. pachtovereenkomsten;
b. huur/ruilovereenkomsten;
c. overeenkomsten tot ingebruikgeving;
d. overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;

7.5 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn van twee maanden te gunnen;

7.6 Als datum voor een beëindiging van de opdracht, geldt de datum waarop gebruiker respectievelijk de wederpartij de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of  teruggeven ontvangt of de in de mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten door gebruiker in rekening gebracht worden overeenkomstig de bepalingen in deze voorwaarden;

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
8.1
Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat  te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet  behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

8.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

8.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden contant of bij automatische incasso, dan wel vooraf middels een voorschot factuur, dan wel indien gebruiker en de wederpartij zulks zijn overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

9.2 Bij orders boven € 10.000,00 wordt bij opdracht 30 % in rekening gebracht, gevolgd door 60 % voor levering, tenslotte 10 % na oplevering, tenzij gebruiker en de wederpartij anders zijn overeengekomen.

9.3 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen een termijn van 14 dagen is wederpartij van rechtswege in verzuim, hetgeen impliceert dat zonder bijkomende aanzegging bovenop het gefactureerde bedrag buitengerechtelijke incassokosten alsmede wettelijke handelsrente gevorderd zal worden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

9.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

9.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud & lease
10.1
Alle door gebruiker geleverde of aan de wederpartij in lease verstrekte zaken blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren. Deze bepaling is ook van toepassing op zaken die door gebruiker aan de wederpartij in lease worden verstrekt;

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Deze bepaling is ook van toepassing op zaken die door gebruiker aan de wederpartij in lease worden verstrekt;

Artikel 11 Incassokosten
11.1
Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. Ingeval incassokosten dienen te worden gemaakt teneinde voldoening buiten rechte te verkrijgen, worden de incassokosten berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

11.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 12 Onderzoek, reclames
12.1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door wederpartij binnen 3 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel "Aansprakelijkheid" bepaalde;

12.4 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/ prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven;

12.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijkingen in grootheden van minder dan 10 %;
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst/ site vermelde zet- of drukfouten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1
Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

13.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

13.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de door haar opgestelde stukken, rapporten en andere geschriften en de daarin opgenomen adviezen en verschrijvingen;

13.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

Artikel 14 Vrijwaringen
14.1 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

14.2 Indien wederpartij aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht
15.1
Gebruiker en de wederpartij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, ziekten, slechte weersomstandigheden, stroom en / of computerstoringen en file worden daaronder begrepen;

15.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;

15.4 Gebruiker en de wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn gebruiker en de wederpartij  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander;

15.5 Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1
De wederpartij is tijdens de precontractuele fase gebonden aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van al hetgeen tussen gebruiker en de wederpartij wordt besproken, alsmede van alle stukken en informatie die tussen gebruiker en de wederpartij worden uitgewisseld. Ingeval tussen gebruiker en de wederpartij geen overeenkomst tot stand komt, is de wederpartij ook na de precontractuele fase gebonden aan deze geheimhoudingsplicht. Voorts moet alle schriftelijke informatie worden vernietigd, evenals alle aantekeningen die door de wederpartij zijn gemaakt naar aanleiding van gesprekken met gebruiker.

16.2 Gebruiker en de wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

16.3 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1
Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

17.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden, elektronische banden, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

17.3 Bij schending van de rechten en bevoegdheden die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht alsmede het zonder toestemming van gebruiker verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen van alle door gebruiker verstrekte stukken is door de wederpartij aan gebruiker een boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding. Iedere dag gedurende welke een overtreding voortduurt, levert een afzonderlijke overtreding op.

17.4 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Garantie
18.1
Een garantie op het uitgevoerde werk c.q. verrichte diensten is alleen van toepassing indien gebruiker en de wederpartij dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

18.2 Gebruiker levert onder de garantievoorwaarden van haar toeleveranciers.

18.3 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op enige garantiebepaling.

Artikel 19  BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE KOOPOVEREENKOMSTEN VIA DE WEBWINKEL VAN DOCK84 B.V.:
Deze bijzondere voorwaarden laten onverlet de werking en gelding van de algemene voorwaarden, zoals hiervoor onder artikel 1 tot en met 18 is opgenomen, tenzij door de navolgende bepalingen hiervan wordt afgeweken;

Artikel I Aanbiedingen/Orders/Prijzen
I.1
Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten nadat gebruiker schriftelijk een order/bestelling van de wederpartij heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door gebruiker aan de wederpartij;

I.2 Bestellingen kunnen per telefoon, fax, per E-mail en per gewone post geschieden, met eventueel gebruikmaking van een bestelformulier. De bestelwijze kunt u vinden op onze internetsite;

I.3 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verzendkosten staan op onze internetsite vermeld;

I.4 Voor een taxatie prijsopgave van meer dan 7 artikelen kan gebruiker kosten in rekening brengen. Deze kosten staan vermeld op de internetsite van gebruiker;

I.5 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

I.6 Gebruiker is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

I.7 Gebruiker kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel II Levering
II.1
Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij gebruiker en de wederpartij anders overeenkomen. De leverwijze kunt u vinden op onze internetsite

II.2 Gebruiker is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan de wederpartij plaatsvinden, tenzij gebruiker en de wederpartij anders zijn overeengekomen;

II.3 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

II.4 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij;

II.5 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt gebruiker steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;

II.6 Bezorging geschiedt steeds aan het bij gebruiker laatst bekende door de wederpartij opgegeven afleveradres van de wederpartij;

II.7 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

II.8 Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

II.9 Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Gebruiker is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel III Modellen/afbeeldingen
III.1
De in de catalogi/aanbieding/advertenties/ prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

III.2 Is aan de wederpartij een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

III.3 De door gebruiker op verzoek van de wederpartij toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Gebruiker brengt de toegezonden proefmodellen volledig bij de wederpartij  in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij gebruiker en de wederpartij anders zijn overeengekomen;

III.4 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:- afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

Artikel IV Onderzoek, Reclames
IV.1
De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

IV.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren tevensbinnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld;

IV.3 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

IV.4 Speciale bestellingen en onderdelen/zaken afkomstig uit overzeese landen en niet EU-landen kunnen niet geretourneerd worden, aangezien gebruiker deze zaken nimmer aan de leverancier kan retourneren;

IV.5 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel V Annulering
V.1
Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen en voordat de wederpartij aan gebruiker heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij de wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

V.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;Indien de wederpartij de orderprijs reeds aan gebruiker heeft betaald en gebruiker nog niet aan zijn opdracht is begonnen, behoudt gebruiker zich het recht voor om de orderprijs terug te betalen minus 10%.

V.3 Zaken die niet direct geleverd kunnen worden, worden automatisch in backorder gezet. Indien deze zaken niet binnen twee maanden leverbaar zijn, ontvangt de wederpartij uiterlijk 2 weken na ontvangst van de bestelling hierover bericht. De wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien de wederpartij reeds het artikel aan gebruiker heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de wederpartij zorggedragen;

V.4 Speciale bestellingen en verkoop van onderdelen/zaken afkomstig uit overzeese landen en niet EU-landen kunnen niet geannuleerd worden of uit backorder gehaald worden, aangezien gebruiker deze zaken nimmer aan de leverancier kan retourneren.

Artikel VI Garantie
VI.1
De door gebruiker geleverde zaken voldoenaan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

VI.2 Deze garantie is beperkt tot:
- fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik en montage;
- leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
- de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;- tot herstel of vervanging van de zaak;
- tot 6 maanden na levering tenzij anders is overeengekomen.

VI.3 Deze garantie vervalt:
- bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing;
- bij niet naleving van de gebruiksaanwijzingen.

VI.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

VI.5 Op tweedehandse zaken wordt geen garantie gegeven;

VI.6 Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door  gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel VII Risico-overgang
VII.1
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht;

VII.2 Indien de wederpartij voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij gebruiker en de wederpartij anders zijn overeengekomen.

SLOTBEPALINGEN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 20 Authentieke versie
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, of aan de Raad van Arbitrage.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.