Algemene Verkoop, Leverings- en Betaalvoorwaarden DOCK84 Webshop 1. Definities Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit 

2. Wie wij zijn, waar je ons vindt en hoe je ons kunt bereiken 
Naam: Webshop Dock84 B.V.
E-mail: info@dock84.nl 
Telefoon: 0570-769066 
KvK: 30249767 
BTW: NL820155172B01 

3. Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en jou als Consument. 
2. Het kan zijn dat er voor een bepaald product specifieke productvoorwaarden gelden deze productvoorwaarden gelden dan naast deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid kan jij je steeds beroepen op de bepaling die voor jou het meest gunstig is. 

4. Het aanbod 
1. Onze aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De afbeeldingen die worden gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, zodat jij een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Wij hechten veel waarde aan een goed advies en geven via telefoon of e-mail een productadvies op maat. 
2. Mocht er in het aanbod en/of in de productpagina een fout zijn geslopen waarvan je had kunnen weten dat het gaat om een fout of vergissing, dan zijn wij hieraan niet gebonden. 

5. De Overeenkomst 
1. Nadat je bij ons een bestelling van een van onze producten hebt geplaatst, krijg je van ons een bevestiging per e-mail. Vervolgens nemen wij, of onze vervoerder, per telefoon of e-mail contact met je op om een afspraak voor de aflevering in te plannen. 
2. Mocht je op het afgesproken tijdstip niet op het overeengekomen afleveradres aanwezig zijn om de bestelling in ontvangst te nemen, dan zijn wij genoodzaakt om de levering opnieuw met je in te plannen. In dat geval zullen wij de extra kosten als gevolg van de herplanning aan je kenbaar maken en in rekening brengen. 
3. Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij als consument jouw betalingsverplichtingen kan nakomen. Mochten wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, dan zijn wij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden op te leggen. 
4. Alle benodigde informatie omtrent je bestelling vind je terug op de orderbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen. 

6. Herroepingsrecht
 
Ingeval het geleverde product niet voldoet aan je verwachtingen dan kan je; - het product binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen (zie artikel 8) en retourneren wij je betaling binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen; - het product binnen 30 dagen na ontvangst omruilen voor een nieuw product. Wij staan voor je klaar om je te voorzien van extra gratis advies met betrekking tot productkeuze ingeval je je product wilt omruilen voor een ander product. Neem daarvoor contact met ons op per telefoon of per e-mail.

7. De verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
1. Ga tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met het product. Bekijk het product en probeer het uit in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, zoals je dat ook in een winkel zou doen. 
2. Een waardevermindering als gevolg van een behandeling van het product op een andere wijze dan hiervoor in lid 1 beschreven zal bij jou in rekening worden gebracht en worden verrekend met de het door ons terug te betalen bedrag. 

8. Voorwaarden voor uitoefenen herroepingsrecht en kosten daarvan 
1. Voor het terugsturen van het product ontvangen we jouw retourmelding inclusief de factuur zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product op info@dock84.nl. We bevestigen jouw aanvraag en verwerken deze zo spoedig mogelijk na ontvangst. Bij akkoord zullen wij of onze transporteur contact met jou opnemen voor het in ontvangst nemen en ophalen van het product. De kosten van het ophalen van het product ingeval van een retour zijn voor jouw rekening. 
2. Je ontvangt jouw betaling (exclusief de transportkosten van het ophalen) binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen. 
3. Voor het aanmelden van het omruilen van een product ontvangen we jouw omruilmelding inclusief de factuur graag binnen 30 dagen na ontvangst van het product op info@dock84.nl. Geef duidelijk aan welk product je graag van ons zou willen ontvangen. Mocht je nog geen vervangend product hebben kunnen uitkiezen dan adviseren we je graag over de mogelijkheden. Neem daarvoor contact met ons op per telefoon of per e-mail. Zodra het vervangende product definitief is, nemen wij, of onze transporteur, contact met je op om de producten op afleverlocatie om te ruilen. De transportkosten voor het omruilen zijn voor ons. De eventuele meer- of minderprijs van het vervangende product worden in rekening gebracht respectievelijk aan jou terugbetaald. De kosten dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Een eventuele terugbetaling ontvang je binnen 14 dagen na het omruilen. 

9. Uitgesloten van retourneren 
Enkele producten kun je niet retourneren, te weten; 
a. Volgens specificatie voor jou vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, bijv. een product met specifieke eigen uitgekozen stoffering en/of lakkleur, afwijkende afmetingen, aanpassingen etc.; 
b. Volledig en goed uitgevoerde diensten, zoals installatie-, reparatie- en inbouwkosten. 

10. De Prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2. Prijzen worden getoond in- en exclusief btw. 
3. De verzendkosten worden separaat vermeld op de het besteloverzicht. 

11. Nakomen overeenkomst en garantie 
1. Al onze producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste standaarden en kwaliteitseisen. De producten voldoen aan en, in de meeste gevallen, overschrijden de relevante testcriteria voor stevigheid, stabiliteit en ergonomie. 
2. Indien er desondanks reden is voor een klacht over de kwaliteit dan bieden wij de volgende productgaranties; 
a. 5-jarige garantie, gerekend vanaf de datum van levering, op al onze bureaustoelen; 
b. 2-jarige garantie op alle overige producten. Deze garantie dekt alle productiefouten en defecte onderdelen. 
3. Schade of defecte onderdelen veroorzaakt door achteloosheid of oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.
4. Ingeval van een valide garantieclaim zullen wij het betreffende product naar eigen goeddunken kosteloos repareren of vervangen. 
5. Heb je een garantie aanvraag stuur dan een e-mail onder vermelding van garantie aanvraag naar info@dock84.nl Probeer het defect zo goed mogelijk te omschrijven en stuur eventueel foto’s mee. Wij streven er naar om dan binnen 3 werkdagen contact met je op te nemen.

12. Bezorging en levering 
1. Nadat we jouw bestelling met de grootst mogelijke zorg in ontvangst hebben genomen doen we er alles aan om het product zo goed mogelijk af te leveren. De levering zal plaatsvinden op het adres dat op het besteloverzicht is aangegeven of wat naar aanleiding van de bestelling met ons of onze vervoerder is overeengekomen. 
2. De gemiddelde levertijd is 6 – 8 weken mits er op de productpagina Uit voorraad leverbaar staat. Dan geldt het volgende: Mocht het toch langer duren dan we hebben aangegeven dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 
3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging. 

13. Betaling 
1. Je kunt eenvoudig bij vooruitbetaling betalen waarna wij direct met jouw bestelling aan de slag gaan. 
2. Een fout in de betaalgegevens dien je ons onmiddellijk te melden. 

14. Klachtenregeling 
1. Heb je een klacht dan vinden wij dit heel vervelend. Wij streven er naar dat elke klant tevreden is. Je kunt hiervoor contact opnemen via info@dock84.nl, omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk. 
2. Wij streven er naar om uiterlijk binnen 3 werkdagen antwoord te geven. Wij helpen je meteen, of je hoort hoeveel tijd er nodig is om het recht te zetten. We blijven graag met jou in gesprek en lossen het samen graag zo snel en goed mogelijk op. 

15. Geschillen 
1. Voor alle aangelegenheden waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. 

16. Aanvullen of afwijkende bepalingen 
Wijziging in deze voorwaarden zullen te vinden zijn op onze website. We zorgen ervoor dat wijzigingen of aanvullingen niet nadelig zijn voor jou als consument .